baner strona glowna

Dojrzalsza więź chrześcijanina z Kościołem

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285)  

 

 

 

Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy,

umocnił nas do mężnego wyznawania wiary

i do postępowania według jej zasad. Amen.

Z liturgii sakramentu…

 

Sakrament bierzmowania udzielany jest zgodnie z zaleceniem KEP uczniom klas ósmych  po uprzedniej formacji intelektualnej i duchowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii.

Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej a pragną to uczynić, mogą również do niego przystąpić po wczeniejszej formacji. Do 19 roku życia przygotowują się w parafii a później w Centrum Formacyjnym na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu - zobacz informacje.

http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

II. Wprowadzenie pastoralne

4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

5. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a)    Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b)    Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

c)    Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia.
Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).

d)    Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.

6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

III. Wskazania organizacyjne

7. Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości.

Spotkania kandydatów-INFORMACJE!

  • Indeks do bierzmowania, po który kandydaci zgłaszają się na początku miesiąca września  
  • ·Deklaracja kandydata
  • ·Metryka Chrztu złożona w odpowiednim czasie najpóźniej w trzecim roku przygotowań. Jeśli kandydat był chrzczony w parafii św. Henryka we Wrocławiu prosimy o podanie tej informacji.
    W przypadku gdy kandydat był ochrzczony w innej parafii nawet jeśli I Komunię przyjmował w parafii św. Henryka trzeba dostarczyć metrykę (metryki z I Komunii nie są nigdzie przechowywane).
  • Imię do bierzmowania.Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.
  • Świadek bierzmowania.W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309).
  • Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji.
  • Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).
  • ·Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

   * systematyczne uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św., proponowana 11:00,

   * regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu, najlepiej w pierwszy piątek miesiąca,

   * sumienne i aktywne uczestniczenie w katechezie szkolnej i zaliczenie obowiązującego materiału z katechizmu,

   * branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania,

   * pieszą pielgrzymkę do Trzebnicy –październik 2019 r.,

   * uczestniczenie w nabożeństwach: różańcowym (październiku), w Roratach (Adwencie), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) i liturgii Triduum Sacrum,

 

Zaangażowanie i pomoc rodziców. Cała formacja odniesie oczekiwane efekty tylko wówczas, gdy rodzice odpowiedzialni za religijne wychowanie będą wspierać własne dziecko modlitwą i przykładem życia oraz współpracować z osobą odpowiedzialną w parafii za formację i przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

Najbliższe spotkania 

Terminarz przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania w roku szkolnym 2019/2020,kliknij...

Rekolekcje Adwentowe 

 Rekolekcje Wielkopostne  Nauka dla młodzieży o 20.00.

Dodatkowe spotkania podawane są w ogłoszeniach niedzielnych

Copyright © 2016-2019 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl