baner strona glowna

bierzmowanieWszyscy uczniowie (z klasy VI, VII i VIII szkoły podstwowej)  na początku września zgłaszają się osobiście po odbiór nowych indeksów na bierzący rok formacji. 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w naszej parafii w cyklu 3-letnim. Szósta i siódma klasa to przygotowanie dalsze. Ósma klasa (i starsi) to bezpośrednie przygotowanie do świadomego przyjęcia Darów Ducha św., umocnienia wiary i dojrzałego życia chrześcijańskiego. Ponieważ nie jest to łatwe, dlatego cała formacja składa się z kilku ważnych elementów.

 1. Życie sakramentalne, czyli regularne korzystanie z Eucharystii i spowiedzi, uczestnictwo w nabożeństwach przypisanych do różnych okresów roku liturgicznego (np. droga krzyżowa, różaniec, roraty itp.)
 2. Katecheza w szkole.
 3. Udział w spotkaniach grup przy parafii (i zaangażowanie w życie parafii).

Dopiero realizacja tych elementów razem daje podstawę, by dopuścić kandydata do Bierzmowania.

NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ

 

 • http://episkopat.pl/wskazania-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-przygotowania-do-przyjecia-sakramentu-bierzmowania/

 • II. Wprowadzenie pastoralne

  4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

  5. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

  a)    Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

  b)    Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

  c)    Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. 
  Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).

  d)    Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.

  6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

  III. Wskazania organizacyjne

  7. Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości.

  Spotkania kandydatów-INFORMACJE!

  • Indeks do bierzmowania, po który kandydaci zgłaszają się na początku miesiąca września
    
  • Deklaracja kandydata

  • Metryka Chrztu złożona w odpowiednim czasie najpóźniej w trzecim roku przygotowań. Jeśli kandydat był chrzczony w parafii św. Henryka we Wrocławiu prosimy o podanie tej informacji. 
   W przypadku gdy kandydat był ochrzczony w innej parafii nawet jeśli I Komunię przyjmował w parafii św. Henryka trzeba dostarczyć metrykę (metryki z I Komunii nie są nigdzie przechowywane).

  • Imię do bierzmowania. Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

  • Świadek bierzmowania.W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowaniapowinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309).
  • Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Można zachować zwyczaj, że świadkiem bierzmowania jest osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji.
  • Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).
  • Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełnienia roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego (por. OB 5). Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania.

  Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

     * systematyczne uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św., proponowana 11.00,

     * regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu, najlepiej w pierwszy piątek miesiąca,

     * sumienne i aktywne uczestniczenie w katechezie szkolnej i zaliczenie obowiązującego materiału z katechizmu,

     * branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania,

     * pieszą pielgrzymkę do Trzebnicy –październik 2018 r.,

     * uczestniczenie w nabożeństwach: różańcowym (październiku), w Roratach (Adwencie), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) i liturgii Triduum Sacrum,

  Zaangażowanie i pomoc rodziców
  . Cała formacja odniesie oczekiwane efekty tylko wówczas, gdy rodzice odpowiedzialni za religijne wychowanie będą wspierać własne dziecko modlitwą i przykładem życia oraz współpracować z osobą odpowiedzialną w parafii za formację i przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 •  

     

Copyright © 2016-2023 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl