baner strona glowna


 

 

 

  

 

Sakrament bierzmowania udzielany jest zgodnie z zaleceniem KEP uczniom klas ósmych  po uprzedniej formacji intelektualnej i duchowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii.

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w 8 klasie szkoły podstawowej. 

 

 

 

II. Wprowadzenie pastoralne

4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

5. Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

a)    Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

b)    Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

c)    Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia.

d)    Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.

6. Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

III. Wskazania organizacyjne

 

Spotkania kandydatów-INFORMACJE!

  • Indeks do bierzmowania, który kandydat otrzymuje na pierwszym spotkaniu
  • ·Deklaracja kandydata
  • ·Metryka Chrztu. Jeśli kandydat był chrzczony w parafii św. Henryka we Wrocławiu prosimy o podanie tej informacji.
    W przypadku gdy kandydat był ochrzczony w innej parafii nawet jeśli I Komunię przyjmował w parafii św. Henryka trzeba dostarczyć metrykę (metryki z I Komunii nie są nigdzie przechowywane).

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

   * systematyczne uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św. 

   * regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania 

   * sumienne i aktywne uczestniczenie w katechezie szkolnej,

   * branie czynnego udziału w spotkaniach do bierzmowania,

   * uczestniczenie w nabożeństwach: różańcowym (październiku), w Roratach (Adwencie), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) i liturgii Triduum Sacrum

 

Zaangażowanie i pomoc rodziców. Cała formacja odniesie oczekiwane efekty tylko wówczas, gdy rodzice odpowiedzialni za religijne wychowanie będą wspierać własne dziecko modlitwą i przykładem życia oraz współpracować z osobą odpowiedzialną w parafii za formację i przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek 22 września o godz. 19.00 w kościele.

 

Copyright © 2016-2023 Parafia pw. Św. Henryka we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl